Privacyverklaring

Contactgegevens:
Wynske de Jong gevestigd aan de Ulbe Twijnstrawei 39, 8491 CJ in Akkrum

Dit privacystatement legt uit hoe Wynske de Jong met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordeninggegevensbescherming (Avg).

 

Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Wynske de Jong persoonsgegevens verwerkt:

 • (potentiële) klanten en cursisten;
 • bezoekers van de website wynske.nl
 • alle overige personen die met Wynske de Jong contact opnemen of van wie Wynske de Jong persoonsgegevens verwerkt

Verwerking van persoonsgegevens
Wynske de Jong verwerkt persoonsgegevens die:

 • een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bijeenkomst, les of cursus), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 • met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

Doeleinden verwerking
Wynske de Jong verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van haar diensten;
 • het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten, cursussen of andere informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

Rechtsgrond
Wynske de Jong verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst, les of cursus

Verwerkers
Wynske de Jong kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Wynske de Jong persoonsgegevens verwerken.
Wynske de Jong sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden
Wynske de Jong deelt geen persoonlijke gegevens met derden mits dit voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is.
Wynske de Jong deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

Doorgifte buiten de EER
Wynske de Jong geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Wynske de Jong ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Bewaren van gegevens
Wynske de Jong bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. YinYoga Terschelling hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 • gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens:
 • formulieren verzonden via het contactformulier op de website worden 14 dagen op de server bewaard en daarna automatisch verwijderd.
 • google analytics gegegevens (die uitsluitend de bezoekersbeweging melden en geen ip adressen of persoonsgebonden gegevens opslaan) worden na 14 maanden verwijderd

Wijzigingen privacystatement
Wynske de Jong kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Wynske de Jong gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Wynske de Jong te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Wynske de Jong door een e-mailbericht te sturen naar info@wynske.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik op deze website
Ik gebruik alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Gebruik van foto’s van personen op deze website
Ik gebruik op mijn website mogelijk foto’s waarop personen herkenbaar in beeld zijn.
Hiervoor is waar mogelijk contact gezocht met en toestemming gevraagd aan de persoon op de foto.
Bent u toch van mening dat u of uw kind op een van deze foto’s staat en /of bent u van mening dat u die toestemming niet gegeven hebt of wilt u deze toestemming intrekken, neem dan contact op met info@wynske.nl zodat ik de betreffende foto zo snel mogelijk kan verwijderen.
Fotografie op de website is afkomstig uit eigen archief.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en heb passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De volgende maatregelen zjin genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS / SSL Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Als u alsnog de indruk hebt dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via : info@wynske.nl

Disclaimer

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Noch Wynske de Jong noch de ontwikkelaar van de website kan aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen voortvloeiend uit de informatie die via deze site wordt verstrekt.
De informatie op deze website dient een informatief doel, bij vragen of problemen is persoonlijk contact met mij altijd gewenst.